กลุ่ม มก.

กลุ่ม มาตรการกลไก (มก.)

กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

นางเบญจวรรณ  บุตรเพชรรัตน์    นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม
นางสาวกิติญาภรณ์  วันดี  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
พันจ่าอากาศเอกอาทิตย์  พ่วงผลฉาย  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
นางสาวรังสิยา พรหมเผ่า  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
นางสาวฐิตารีย์  เอี่ยมสำอางค์  นักพัฒนาสังคม 
นางสาววนิดา  แจ้งสว่าง
 นักสังคมสงเคราะห์ 
นายศุภวิชญ์  สีจันทร์ดำ    ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งที่ 1