กลุ่ม มก.

กลุ่ม มาตรการกลไก (มก.)

กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

 นางสาวอลิษา ปรีดาศักดิ์    นักพัฒนาสังคมชำนาญ หัวหน้ากลุ่ม
 นายศุภศิษฎิ์ คำชาตา  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 นางสาวพสุมนต์ นูวบุตร  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
 นายพีรวัฒน์ วัชรานุกูลกิจ  เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฎิบัติงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งที่ 1 
 นางสาวจิราพร ทิพยะพร  เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฎิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตำแหน่งที่ 1 
 นางสาวศศิภา หลวงใหญ่
 เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฎิบัติงานบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งที่ 1