กลุ่ม อส.

กลุ่ม ส่งเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือข่าย (อส.)

กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

 นายเอกลักษณ์ กุลทนันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ 
 นางสาววลัยลักษณ์ สิมลา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
 นายพิเชษฐ์ ศรีพลัง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
 นางสาวสุธารัตน์ สังข์โพธิ์  นิติกร 
 นายอาทร ใจแก้ว  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 
 นางสาวมยุรา ดอกเทียน  นักพัฒนาสังคม 
 นางสาวชนิสรา กลิ่นหอม เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคม
 นายอดิศักดิ์ บัวเงิน เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคม