กลุ่ม อส.

กลุ่ม ส่งเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือข่าย (อส.)

กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

 นายกาญจนภาส  พรหมรัตนลิขิต  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ 
 นายณัฐธิติ์ เตชะบุญ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
 นางสาวอลิษา ปรีดาศักดิ์  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
 นางสาวสุธารัตน์ สังข์โพธิ์  นิติกร 
 นายอาทร ใจแก้ว  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 
 นางสาวมยุรา ดอกเทียน  นักพัฒนาสังคม 
 นายปกรณ์ จันทร์เพื่อน  ปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตำแหน่งที่ 4 
 นายธีระศักดิ์ เพ็งยิ้ม  ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
 นางสาวแสงทอง เอมอ่อน  ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์