กลุ่ม คส.

กลุ่ม ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสังคม (คส.)

กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

 นายชรินทร์  ขาวสุด  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ 
 นายศุภศิษฎิ์ คำชาตา  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน 
 นางสาววรญา  ตันฑ์อำไพ  นักทรัพยากรบุคคล 
 นายชัยพร จันทร์คีรี  ปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตำแหน่งที่ 3 
 นางสาวนิธิมา ขำสำอางค์  ปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตำแหน่งที่ 1