ฝ่ายบริหาร

ฝ่าย บริหารทั่วไป (บท.)

กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

 
 นางสาวทิพวรรณ วีระกุล  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ 
 นางสาวพนิดา ทับทิมดี  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 นางสาวอติพร สุขสวัสดิ์  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
 นางนันทนิจ ศรีสว่าง  พนักงานบริการ 
 นายสุรเชษฐ  ทวีมนูญ  เจ้าพนักงานธุรการ 
 นางสาววิลาสินี  วงศ์อามาตย์  ปฏิบัติงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 นางสาวเหมือนฝัน เสถียรศรี  ปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตำแหน่งที่ 2 
 นายเทพทัต  วาฤทธิ์  พนักงานขับรถ ต.1 
 นายจตุพล ชะงาย  พนักงานขับรถ ต.2