ความเป็นมาและความหมาย

พม.เห็นความสำคัญของกลุ่มคนที่พร้อมช่วยเหลือผู้อื่นที่ด้อยโอกาสกว่า
และกลุ่มคนที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก แต่ไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบาก กลับมุมานะและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม จึงได้คัดเลือดบุคคล องค์กร สื่อ 
และต้นแบบคนสู้ชีวิต เข้ารับประทานรางวัล "ประชาบดี" โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารนาถ เสด็จมาเป็นองค์ประธาน ทรงมอบผู้แทนพระองค์ ในการประทานรางวัล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา