โครงการ กิจกรรม

ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

theerasak.p 2021-03-22 03:43:48
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.พส. ชั้น 5 นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  นายสุริชาติ จงจิตต์ ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ร่วมประชุมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ และงานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์