โครงการ กิจกรรม

พิจารณากลั่นกรองโครงการเสริมสร้างพลังเพื่อช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง ฯ

theerasak.p 2021-03-22 03:49:11
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการเสริมพลังเพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยง ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาโครงการที่องค์กรพัฒนาเอกชนขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ประจำปี 2564 (ประเด็นการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพและรายได้) จำนวน 30 โครงการ