โครงการ กิจกรรม

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

theerasak.p 2021-03-22 04:02:57
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นางยุวดี บำรุงบุตร ประธาน อพม. จังหวัดปทุมธานี และประธาน อพม.ภาคกลาง 2. นางทิพยวารี คีรีวรรณ์ ประธาน อพม. จังหวัดลำปาง 3. นางจันใด ผกากอง อพม. จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมบ้านสวนดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก