โครงการ กิจกรรม

การประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของ อพม.

theerasak.p 2021-03-22 04:07:00
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 5 นายสุริชาติ จงจิตต์ ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อพิจารณาการรับรองผลการปฏิบัติงานตามแบบค่าตอบแทนของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์