โครงการ กิจกรรม

เซ็นทรัลหนุนโครงการ “เพราะมีคนดี โลกนี้จึงน่าอยู่”

peerawat.w 2023-03-17 05:53:43
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 66 เวลา 14.00 น. กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ประชุมหารือร่วมกับ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล ขับเคลื่อนโครงการ “เพราะมีคนดี โลกนี้จึงน่าอยู่” เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการพัฒนาสังคมและการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคม โดยเชิญชวนพนักงานในเครือที่มีจิตอาสาเพื่อสังคม social agent ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)