ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดประชุมเชิงประปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน อพม. ระดับภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

2017-5-24 11:54:39


การจัดประชุมเชิงประปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ระดับภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระดับภาค

ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

-----------------------------------------------------------

วันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  ลงทะเบียน

       ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  การอภิปราย เรื่อง จุดประกายความคิด สร้างจิตอาสา

ดย อาจารย์ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ และคณะ

       ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  แบ่งกลุ่มกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้…จุดประกายความคิด สร้างจิตอาสา

                                    โดย อาจารย์ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ และคณะ

       ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  การอภิปราย พลัง อพม. สร้างงาน พัฒนาสังคม

โดย อาจารย์ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ และคณะ

       ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น

       ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.  แบ่งกลุ่มกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้…พลัง อพม. สร้างงาน พัฒนาสังคม

                                    โดย อาจารย์ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ และคณะ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  การบรรยาย เรื่อง อพม. IO ภาคประชาชน

                                    โดย ร.ท.ธนากร ภู่ระย้า 

       ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ระดมความคิดเห็น..ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนางานอาสาสมัคร

                                    โดย ผู้นำ อพม. และผู้นำอาสาสมัครชาวต่างประเทศ

       ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

       ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

                                    - กล่าวรายงาน โดย อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

                             - รับฟังและส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานอาสาสมัคร

                                       ต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

   โดย ผู้นำ อพม. และผู้นำอาสาสมัครชาวต่างประเทศ

- ถ่ายภาพร่วมกัน

- กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง พลังอาสาสมัคร พัฒนาแผ่นดิน

                                      โดย นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

       ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. บรรยายเรื่อง ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครแห่งชาติ

โดย นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

       ๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.  การอภิปราย เรื่อง อพม. ๔.๐ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของ อพม. ดีเด่นพิเศษ

โดย คณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือก อพม. ดีเด่นพิเศษ

       ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น

       ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.  กิจกรรม อพม. อาสางาน

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การบรรยาย เรื่อง พลังประชารัฐ...พลัง อพม.                                                                                    โดย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

       ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  รู้ทันกฎหมาย พม.   โดย หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

       ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน

       ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. การบรรยาย เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงาน อพม. และการสนับสนุนภารกิจ พม.

โดย ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

       ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  ถาม-ตอบ และปิดการประชุม

***********************************************************************************************************

หมายเหตุ :  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภาคเช้า เวลา ๑๐.๓๐ น. ภาคบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ น.

                กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม