ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2563

theerasak.p 2023-3-10 10:22:49
วันที่ 9 ธ.ค. 2563 เวลา 15.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2563 ในโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก อีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นคุณค่า และศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยมี นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมงาน ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ