บุคคลสำคัญที่เคยได้รับรางวัล

  ปี พ.ศ. ประเภทรางวัล
 
v
v
พระครูวิมลบุญโกศล จังหวัดร้อยเอ็ด
พระเทพประสิทธิมนต์ กรุงเทพมหานคร
พระปพนพัชร์ จิรธัมโม จังหวัดสกลนคร
นายญาดา ปัณฑ์ศิริโรจน์ จังหวัดสุรินทร์
นางณัฐรัตน์ คำมูล จังหวัดเชียงราย
นายบวรทัต พิชยธนกิจ จังหวัดนนทบุรี
นางมณีรัตน์ เติมกล้า จังหวัดสุรินทร์
   
FirstPrevPage 1 of 1NextLastAll