ข้อมูลอาสาสมัคร

The แยกตามภาค ชาย/หญิง chart showing ชาย series, หญิง series.
The แยกตามที่มา ชาย/หญิง chart showing ชาย series, หญิง series.
แยกประเภทตามจังหวัดตามปีงบประมาณ 2559
ภาค
ชาย
หญิง
รวม
ภาคกลาง 15,006 38,102 53,108
ภาคเหนือ 4,758 8,661 13,419
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15,978 31,951 47,929
ภาคใต้ 5,189 13,608 18,797
แยกประเภทตามที่มาตามปีงบประมาณ 2559
ที่มา
ชาย
หญิง
รวม
อพม. 32,157 51,383 83,540
อผส. 9,599 43,581 53,180
อพมก. 1,143 4,150 5,293