ข้อมูลอาสาสมัคร

The แยกตามภาค ชาย/หญิง chart showing ชาย series, หญิง series.
The แยกตามที่มา ชาย/หญิง chart showing ชาย series, หญิง series.
แยกประเภทตามจังหวัดตามปีงบประมาณ 2566
ภาค
ชาย
หญิง
รวม
ภาคกลาง 24,326 62,714 87,040
ภาคเหนือ 8,304 19,996 28,300
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33,512 82,723 116,235
ภาคใต้ 11,395 45,956 57,351
ภาคตะวันตก 1,916 6,528 8,444
ภาคตะวันออก 5,324 14,098 19,422
แยกประเภทตามที่มาตามปีงบประมาณ 2566
ที่มา
ชาย
หญิง
รวม
อพม. 79,841 220,506 300,347
อผส. 2,430 7,085 9,515
อพมก. 2,890 8,045 10,935