ข้อมูลอาสาสมัคร

จังหวัด
ชาย
หญิง
รวม
เชียงราย 901 1110 2011
เชียงใหม่ 543 999 1542
น่าน 601 1021 1622
พะเยา 946 1222 2168
แพร่ 276 806 1082
แม่ฮ่องสอน 378 431 809
ลำปาง 226 1019 1245
ลำพูน 563 1186 1749
อุตรดิตถ์ 324 867 1191