ข้อมูลอาสาสมัคร

จังหวัด
ชาย
หญิง
รวม
เชียงใหม่ 1125 2412 3537
ลำพูน 953 2743 3696
ลำปาง 382 1724 2106
อุตรดิตถ์ 841 2245 3086
แพร่ 924 3178 4102
น่าน 592 1217 1809
พะเยา 1038 2181 3219
เชียงราย 1793 3386 5179
แม่ฮ่องสอน 656 910 1566