ข้อมูลอาสาสมัคร

จังหวัด
ชาย
หญิง
รวม
ราชบุรี 557 2022 2579
กาญจนบุรี 715 1894 2609
เพชรบุรี 360 946 1306
ประจวบคีรีขันธ์ 284 1666 1950